Pochvaly a stížnosti

Názor našich klientů

V rámci udržování kvality poskytovaných služeb v DS Holásecká nás zajímá názor našich klientů. Jejich případné připomínky, náměty, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

Stížnosti vnímáme jako jednu z možností vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Zde nabízíme stručný návod, jakým způsobem postupovat při podání stížnosti, či pochvaly, připomínky.

Vyřizování stížností

Každý klient Domova pro seniory Holásecká, rodinní příslušníci nebo osoby blízké mají právo podat stížnost v případě, že se cítí nespokojení nebo mají výhrady k pracovním postupům či přístupu personálu. Stížnost může být podána s uvedením jména stěžovatele, či anonymně:
 

  • ​ústně: osobně nebo telefonicky kterémukoliv zaměstnanci,
  • písemně: poštou na adresu zařízení,
  • elektronicky: e-mailem na adresu reditel%at%hol.brno.cz nebo socialni1%at%hol.brno.cz,
  • přes schránky důvěry, které jsou umístěné na každém oddělení nebo přes putovní schránku důvěry pro imobilní klienty.

Postup podání stížnosti

01

Vyplnění formuláře

Na základě ústní stížnosti vyplní sám stěžovatel, nebo s pomocí rodinného příslušníka, osoby blízké, zaměstnance formulář „Záznam o přijetí stížnosti“, s uvedením předmětu stížnosti a data jejího podání.
02

Evidence

Každá podaná stížnost je zaevidována. Evidenci stížností vede sociální pracovnice v Knize stížností.
03

Vyřizování stížnosti

O zaevidované stížnosti sociální pracovnice bez zbytečného odkladu informuje ředitele, který předá stížnost k vyřízení odpovědnému zaměstnanci, a to podle jejího zaměření vedoucímu zdravotního úseku, vedoucímu provozně-technického úseku, vedoucímu ekonomickému úseku. Zásadou při vyřizování stížnosti je, že stížnost není svěřena k vyřízení zaměstnanci, proti kterému stížnost směřuje.
04

Vyrozuměni o vyřízení stížnosti

Stěžovatel je písemně a srozumitelným způsobem vyrozuměn o vyřízení stížnosti, případně je s ním písemné vyřízení stížnosti projednáno, nejedná-li se o anonymní stížnost. Písemné vyřízení stížnosti podepisuje ředitel a zaměstnanec vyřizující stížnost.
05

Anonymní stížnosti

Na anonymní stížnost je písemně odpovězeno. Odpověď je umístěna na nástěnce v hlavní jídelně DS po dobu 14 dnů.
06

Doba vyřízení

Stížnost je vyřízena bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podání.

Nespokojenost s vyřízením stížnosti

Není-li stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, má právo se odvolat k řediteli DS, nebo se obrátit na následující instituce:

Rádi uvítáme a je pro nás povzbuzením také pozitivní zpětná vazba formou pochvaly

Pochvalu či připomínku lze taktéž podat v ústní nebo písemné podobě a adresovat vedení jednotlivých úseků Domova, paní ředitelce, případně zřizovateli – Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19 - Brno.
top