Vnitřní a externí oznamovací systém a ochrana oznamovatelů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 ( dále jen Směrnice ) a směrnici  provádějící zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), o ochraně osob, které oznamují  porušení práva Unie. Směrnice o ochraně oznamovatelů má za cíl zajistit plnohodnotnou ochranu oznamovatelů,  tzv. „whistleblowerů“, tedy konkrétně osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem práce. 

I. Vnitřní oznamovací systém  

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace ( dále jen organizace) na základě uložených povinností  přijala opatření, která mají zajistit ochranu osob oznamujících v organizaci porušení práv specifikovaných  Směrnicí a Zákonem.  

Organizace určila k přijímání, posuzování a řešení oznámení Příslušnou osobu, kterou je

 JUDr. Margita Dostálová, advokátka 
 č.osv.ČAK, 9098, IČ: 66249694 
 se sídlem advokátní kanceláře v Brně, Lazaretní 4298/11a, Brno 

 
Příslušná osoba je odpovědná za přijímání oznámení, nakládání s ním a rovněž odpovídá za ochranu oznamovatele. 
 
Cílem nastavení ochrany oznamovatele je prohloubení možnosti odhalovat protiprávní jednání v rámci činností na pracovišti či plnění pracovních úkolů nebo obdobných činnostech v souvislosti s výkonem práce, o nichž zaměstnanci obvykle mlčí a příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či  jiného postihu zaměstnavatele.  

II. Oblasti protiprávního jednání – předmět oznámení 

Oznámení oznamovatele se může týkat těchto jednání v organizaci které: 
 
 • má znaky trestného činu, 
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, 
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,  
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti 
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních   produktů a finančních trhů, 
  • daně z příjmů právnických osob, 
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
  • ochrany spotřebitele, 
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 
  • ochrany životního prostředí, 
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických  
    komunikací a informačních systémů, 
  •  ochrany finančních zájmů Evropské unie
  • fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

III. Způsob oznámení 

Jak lze oznámení učinit: 
 
 1. písemně, tj. i elektronickou formou – může se jednat o formu analogickou (papírová verze) či digitální  (elektronická) 
 2. telefonicky na telefonním čísle +420 604 997 211
 3. ústně po dohodě termínu setkání s příslušnou osobou v místě sídla příslušné osoby   na adrese AK Lazaretní 4298/11, Brno-Židenice nebo v jiném dohodnutém místě. 
Oznámení podané písemnou formou podává oznamovatel zpravidla na formuláři, který je k dispozici na stránkách  https://www.akdostal.com/kontakt/judr-margita-dostalova-advokatka/

V případě elektronického podání oznamovatele se vyplněný formulář podává na e-mailovou adresu: dostalovamargita%at%akcom.cz

V případě písemného podání oznamovatel zašle vyplněný formulář na adresu: 

JUDr. Margita Dostálová, advokátka 
Lazaretní 4298/11a 
Brno 627 00 

IV. Lhůty 

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní  zejména v případě, kdy:  
 
 • oznámení nemůže být přijato,  
 • oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl informován o přijetí oznámení,  
 • je zřejmé, že by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele  
 • oznámení bylo učiněno bez zanechání kontaktu.  
Na žádost oznamovatele se příslušná osoba sejde s oznamovatelem osobně nejpozději do 14 dní od podání jeho  žádosti o osobní setkání. 

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a informuje oznamovatele o výsledcích posouzení, zda se oznámení  týkalo určených oblastí a rovněž zda došlo k nápravě tvrzeného stavu v podaném oznámení, případně jaké opatření  k nápravě bylo navrženo a v rámci provedeného šetření učiněno. do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu  lze nejvýše dvakrát prodloužit až o 30 dnů. 

V. Externí oznamovací systém

Oznámení o tvrzeném protiprávním jednání lze podat i mimo sféru organizace, a to prostřednictvím externího  oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, rovněž i zde i zcela anonymně, na odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Veškeré doprovodné informace potřebné k podání tohoto oznámení jsou dostupné na  odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/.

VI. Uveřejnění oznámení 

Poslední variantou učinění oznámení je pro oznamovatele postup uveřejnění oznámení. Tento postup má dle  záměru Směrnice o ochraně oznamovatelů sloužit těm osobám oznamovatelů, které by se z níže uvedených důvodů nedokázaly domoci postupu řešení či nápravy jimi oznámených porušení předpisů Evropské unie. Tento postup je  plnohodnotnou formou oznámení a přiměřeně se na něj použijí všechna ustanovení týkající se oznámení v podobách uvedených shora v textu na této stránce. V případě uveřejnění tohoto oznámení je pro osobu  oznamovatele zaručena ochrana před odvetným opatřením zaměstnavatele. Uveřejněním se rozumí jakékoliv  zpřístupnění informací uvedených v oznámení široké veřejnosti. 

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jedna z těchto možností: 
 
 • v návaznosti na podané oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo externího  oznamovacího systému nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření, 
 • nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu  nebezpečí z prodlení, 
 • není možné bez podstoupení zvýšeného rizika podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti. 
 

V Brně dne 1. 8. 2023                                                   

                                                                                           .......................………………………………………………. 
                                                                                           Mgr. Miroslava Mužíková, MBA , ředitelka 

 

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 08. 2023 Vzor oznámení .pdf 49 kB Stáhnout
top