Domov pro seniory

Poslání 

Poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří již nejsou schopni sami žít ve své domácnosti, ani za pomoci rodiny nebo terénních sociálních služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb klientů, respektuje a zachovává důstojný život a podporuje klienty v udržování kontaktů se svojí rodinou, přáteli a známými.

Předmětem činnosti Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace je, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu: Domov pro seniory, dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Základní poskytované činnosti

Potřebné informace

Zeptejte se nás na potřebné informace, které Vám pomohou vyřešit Vaši nepříznivou sociální situaci.

Ubytování

Poskytujeme klientům ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.

Stravování

Zajišťujeme celodenní stravu, která je připravována naší kuchyní odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomůžeme Vám s oblékáním, svlékáním, s přesuny na lůžko, vozík, polohování, pomůžeme při pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí.

Pomoc při osobní hygieně

Pomůžeme Vám s osobní hygienou nebo Vám nabídneme vhodné podmínky pro výkon osobní hygieny.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kulturní, vzdělávací a jiné akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je samozřejmostí.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Zapojíme Vás do volnočasových a zájmových aktivit. Nabídneme Vám nácvik, upevňování motorických, sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv

Pomůže Vám chránit Vaše práva a uplatňovat oprávněné zájmy při zajišťování osobních záležitostí.

Základní sociální poradenství

Poskytujeme základní sociálního poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách bezplatně.

Rehabilitace

Provádí se na základě ordinace lékaře, momentálního stavu a potřeb klienta v prostorách našeho domova (fyzioterapie, tělocvična, oddělení nebo pokoje klientů) fyzioterapeuty, kteří jsou naši zaměstannci.

Rehabilitace zahrnuje:
 
  • aplikace fyzikální terapie (vodoléčba - vířívka na horní končetiny,)
  • individuální léčebná tělesná výchova, dle diagnóz klientů (nácvik chůze s a bez pomůcek, LTV na přístrojích),
  • skupinová terapie (skupinová cvičení).

Ergoterapie

Zajišťují ji aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s pracovníky v přímé obslužné péči, fyzioterapeuty a ošetřujícím personálem. Záměrem je především uchování soběstačnosti, postupné zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmu a schopností klientů. Klienti mají možnost účastnit se společných setkávání, která jsou zaměřená na cvičení a posilování paměti. Ve výtvarné a keramické dílně mají možnost trénovat a uplatňovat svoje schopnosti v rámci jemné motoriky. Hudebně založení klienti se mohou zapojit do pěveckého sboru, který v Domově vznikl. Klienti se také mohou účastnit dle svých možností pravidelných vycházek a společných výletů. Imobilní klienti, kteří mají zájem pracovat na sobě a svých dovednostech mohou využít individuální setkávání (např. cvičení paměti, zpívání a poslech hudby, vycházky s doprovodem našeho personálu). Velkou oblibu si získaly pravidelně pořádané společenské akce jako je maškarní ples, burčáková slavnost a setkávání s hudbou.

Komu není naše pobytová služba určena

Negativní vymezení vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 odst. 3, kde jsou uvedeny podmínky pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:
 

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Dle prováděcího právního předpisu – Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 36, poskytnutí pobytové služby také vylučuje zdravotní stav žádající osoby jestliže:

 
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby z důvodu vážné duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách, které pod jejich vlivem narušují kolektivní soužití.

Personální zajištění služby

Sociální služba je realizována vlastními zaměstnanci. Většina těchto zaměstnanců vykonává přímou obslužnou péči. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou klientům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování, aktivizace).

Dobrovolnictví a studentské praxe

Náš domov pro seniory je nakloněn dobrovolnictví i studentským praxím. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku nebo přímo sociální oddělení. Rádi Vám zodpovíme dotazy a případně zahájíme spolupráci.

Fakultativní a doplňkové služby

Zjišťování spokojenosti klientů

top